Mollerup Golf Club
Mollerup Golf Club

 

Baneservice medarbejdere

Charlie Herbst

 

Jette Steen

Baneservice medarbejdere

Alf Lund

 

Preben Parkegaard

 

Viggo Lassen

Baneservice

REGLER FOR BANEKONTROL/-SERVICE
 
Det er banekontrollens/-services opgave:
 
 • At sikre, at spillerne på banen har behørig adkomst til spil, dvs. at klubmedlemmerne har betalt kontingent, at gæster har betalt greenfee, og at hcp-begrænsningen overholdes.
 
 • At sikre spillernes overholdelse af etikette-, færdsels- og gennemgangsregler, samt lokale regler overholdes.
 
 • At bidrage til, at trafikken på banen afvikles i glidende og i fornødent tempo, - om nødvendigt fungerer banekontrollen/-service som starter i spidsbelastningssituationer.
Banekontrollen/-service udfører lejlighedsvis kontrolrunder på banen. Ved kontrakt til spillere præsenterer kontrollen sig og foreviser eventuel legitimation.
 
Hvis et medlem af MGC antræffes på banen uden gyldigt medlemskort, påtales forholdet og den pågældende får pålæg om hurtigst muligt og inden 8 dage at henvende sig til sekretariatet. Kontakter den pågældende ikke sekretariatet, eller viser det sig, at kontingentet ikke er betalt, rykker sekretariatet for beløbet. Betales beløbet ikke inden den angivne frist, annulleres det pågældende medlemskab.
 
Greenfeespillere skal altid have sit DGU-KORT på sig, og kortet skal forevises banekontrollen/-service, hvis der anmodes om det. Såfremt en greenfeespiller antræffes på banen uden greenfeekvittering, bortvises den pågældende, hvis navn og hjemmeklub indberettes til sekretariatet, der herefter foretager sig det fornødne. I Mollerup Golf Club har sekretariatet den praksis, at hjemmeklubben orienteres om forholdet.
 
Antræffes en spiller på banen uden tilstrækkelig HCP, bortvises den pågældende. Om fornødent kan indberetning ske som nævnt ovenfor.
 
Ved overtrædelse af etikette-, færdsels- og gennemgangsregler mv. gives påtale og eventuel vejledning. I grovere tilfælde kan bortvisning finde sted.
 
Ved for langsomt spil kan banekontrollen sætte en bold på tid, og såfremt bolden stadig ikke overholder tiden, skal bolden bortvises.
 
Enhver spiller, der kontaktes af banekontrollen/-service, har pligt til at opgive navn, medlemsnummer og hjemmeklub, ligesom DGU-kort skal forvises. Nægtelse heraf medfører bortvisning og indberetning.
 
UDSLAGSMÅTTERNE/DRIVINGRANGE må kun benyttes af: 
 • Aktive medlemmer af Mollerup Golf Club  

   

 • Long-distance medlemmer – dog skal der betales for træningsbolde til klubbens pro efter gældende takst:  
1 time                           50 kr.
2 timer                          75 kr.
Hele dagen                  100 kr. 
 •  Gæster med fuldt medlemskab af en anden godkendt golfklub, og med bopæl i nærheden af denne, kan mod betaling til klubbens pro, efter ovennævnte takster, benytte udslagsmåtterne. Der udstedes en drivingrange billet med dato og klokkeslet. Denne skal på forlangende forevises klubbens Banekontrol/-service.

   

 • Uden for Proens åbningstider kan billetten købes i sekretariatet eller i klubbens restaurant The 19th Hole. Udslagsmåtterne må ikke benyttes uden gyldig drivingrange greenfeebillet.

   

 • Personer, der har modtaget individuel træningslektioner hos klubbens pro kan frit benytte udslagsmåtterne i indtil max. 2 timer efter lektionen. Dateret bevis med angivelse af sluttidspunkt skal medbringes. 
Overtrædelse af ovenstående regler medfører bortvisning.
Website sponsor