Mollerup Golf Club
Mollerup Golf Club

 

Vedtægter for Mollerup Erhvervsklub

 § 1 Navn og hjemsted
Klubbens navn er Mollerup Erhvervsklub.
Klubben har hjemsted i Århus Kommune.
 
§ 2 Formål
Mollerup Erhvervsklubs formål er:
- at være samlingspunkt for virksomheder og enkeltpersoner med interesse for elitegolfen i Mollerup Golf Club,
- at støtte elitegolfen i Mollerup Golf Club gennem medlemmernes bidrag,
- at udvide virksomheders og enkeltpersoners netværk gennem fællesaktivi-teter, primært via golfspillet.
 
Mollerup Erhvervsklubs mål er:
- at bidrage til udvikling af elitespillere i Mollerup Golf Club regi, således at klubben kan spille med i Elitedivisionen.
- at klubben skal kunne opdage og udvikle talenter bl.a. til at blive lands-holdsspillere i DGU regi.
 
Etablering af en Erhvervsklub vil være en af grundpillerne til at fremme mål-sætningen. De to andre grundpiller vil være spillermaterialet og pleje af spil-lermaterialet gennem planlægning af den enkeltes spillers træning.
 
§ 3 Medlemmer
Som medlemmer af Mollerup Erhvervsklub kan optages erhvervsvirksomheder og erhvervsorganisationer samt erhvervs- og forretningsfolk (selvstændige og ansatte). Medlemskab godkendes af bestyrelsen. Indmeldelse sker ved betaling af kontingent til Klubben.
Ved organisations- eller virksomhedsmedlemskab skal anføres navnet på den person i organisationen/virksomheden, som opfylder betingelserne for med-lemskab af Mollerup Erhvervsklub.
Medlemskabet ophører ved udmeldelse.
 
§ 4 Medlemsrettigheder
Hvert medlemskab af Mollerup Erhvervsklub giver ret til 1 stemme på generalforsamlinger.
Ved organisations-/virksomhedsmedlemskab udøves stemmeretten af den navngivne person, som er oplyst til Mollerup Erhvervsklub ved indmeldelsen, jf. § 3.
Hvert medlem - ved organisations-/virksomhedsmedlemskab, den navngivne person, som er oplyst Mollerup Erhvervsklub ved indmeldelse, jf. § 3 - har ret til at deltage i Mollerup Erhvervsklubs arrangementer. Herudover kan der i særlige tilfælde være mulighed for at invitere gæst(er) med til specielle arran-gementer.
Hvert medlem har ret til at anvende medlemskabet i reklameøjemed samt til i øvrigt at modtage og gøre brug af de fordele, som Erhvervsklubben har via sit samarbejde med Mollerup Golf Club.
Erhvervsklubbens bestyrelse er til enhver tid bemyndiget til at ekskludere medlemmer af Erhvervsklubben, som væsentligt tilsidesætter Erhvervsklub-bens vedtægter.
Medlemmerne hæfter ikke personligt for Mollerup Erhvervsklubs økonomiske forpligtelser.
 
§ 5 Kontingent
Medlemmernes kontingentindbetaling er grundlaget for Erhvervsklubbens øko-nomi. Herudover kan der skaffes indtægter til Erhvervsklubben gennem med-lemsarrangementer, tilskud, frivillige bidrag m.m.
Kontingentet aftales for hvert medlem i den kontrakt, der hvert år indgås med det enkelte medlem.
 
§ 6 Økonomi/Regnskab og Revision
Af indtægten afholder Erhvervsklubben sine løbende udgifter til administration, mødeaktiviteter, Erhvervsklubmatch og andre arrangementer m.m.
Erhvervsklubbens overskud anvendes til støtte for eliteaktiviteter i Mollerup Golf Club i overensstemmelse med Erhvervsklubbens formål.
Enhver direkte og indirekte støtte til medlemmer af Mollerup Golf Club ydes i overensstemmelse med de til enhver tid gældende amatørregler fastsat af The Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews, således som disse regler gengives af Dansk Golf Union.
Hvis Erhvervsklubben yder direkte økonomisk støtte til Mollerup Golf Club, så-ledes at golfklubben videreformidler denne støtte til enkelte spillere eller hold, forudsættes det, at Mollerup Golf Club respekterer de oven for nævnte amatørregler.
Der føres særskilt regnskab over Erhvervsklubbens indtægter og udgifter.
Erhvervsklubbens regnskabsår er kalenderåret.
Bestyrelsen forelægger på den ordinære generalforsamling et revideret års-regnskab for det forudgående regnskabsår til godkendelse.
Regnskabet revideres af 1 revisor, som er valgt på Erhvervsklubbens general-forsamling.
 
§ 7 Generalforsamling
Erhvervsklubbens øverste myndighed er generalforsamlingen.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i april måned.
Generalforsamlingens dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab
4. Indkomne forslag
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen og 1 suppleant
6. Valg af 1 revisorer og 1 revisorsuppleant
7. Eventuelt
Bestyrelsen kan indbyde gæster til at overvære generalforsamlingen, dog uden at have stemmeret.
Generalforsamlingen indkaldes skriftligt, via mail eller gennem Mollerup Er-hvervsklubs hjemmeside med mindst 14 dages varsel. Mødet forberedes af den siddende bestyrelse. Indkaldelsen skal angive tid og sted for generalforsamlingens afholdelse samt dagsorden.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelses-formanden i hænde senest 10 dage før afholdelse af generalforsamlingen, og indkomne forslag offentliggøres senest 8 dage før afholdelse af generalforsamlingen.
Generalforsamlingen vælger en bestyrelse på 3 medlemmer samt 1 suppleant, 1 revisor samt 1 revisorsuppleant.
Erhvervsklubbens bestyrelse har herudover ret til at udpege yderligere et eller to medlemmer til bestyrelsen som repræsentanter for Mollerup Golf Club.
Valgperioden for bestyrelsen er 2 år. Genvalg kan finde sted. Valgperioden for revisor, bestyrelsessuppleant og revisorsuppleant er 1 år. Genvalg kan finde sted.
På Erhvervsklubbens stiftende generalforsamling vælges 1 bestyrelsesmedlem alene for 1 år, medens de to øvrige vælges for 2 år.
Suppleanter kan indtræde, såfremt bestyrelsesmedlemmerne eller revisoren ikke længere er medlemmer af Erhvervsklubben eller har nedlagt deres hverv.
Der gælder følgende afstemningsregler:
Bortset fra vedtægtsændringer træffes beslutning ved simpelt flertal, og af-stemning sker ved håndsoprækning eller skriftligt efter dirigentens afgørelse.
Vedtægtsændringer skal vedtages med kvalificeret flertal på mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Afstemning sker ved håndsoprækning eller skriftligt efter dirigentens afgørelse.
Vedtægtsændringer i Mollerup Erhvervsklub skal, inden de kan vedtages af generalforsamlingen, være fremsendt til bestyrelsen for Mollerup Golf Club til udtalelse.
Stemmeretten på generalforsamlingen, jf. § 4, er personlig. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Den siddende bestyrelse udpeger en referent som protokollerer generalforsamlingens forhandlinger og beslutninger. Protokollen underskrives af generalforsamlingens dirigent og referenten.
 
§ 8 Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen og skal indkal-des, såfremt mindst 1/3 af Erhvervsklubbens medlemmer fremsætter skriftlig begæring herom til formanden.
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger, efter at begæring er modtaget.
Ekstraordinær generalforsamlingen indkaldes skriftligt via mail eller gennem Mollerup Erhvervsklubs hjemmeside med mindst 14 dages varsel.
 
§ 9 Bestyrelsen
Bestyrelsen, der består af 3-5 medlemmer, leder Erhvervsklubben i overens-stemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslut-ninger. Den har med disse begrænsninger den fulde myndighed til at handle på Erhvervsklubbens vegne.
Bestyrelsen er ansvarlig for Erhvervsklubbens økonomi. Bestyrelsen er ikke berettiget til i Erhvervsklubbens navn at optage lån eller på anden måde på-drage Erhvervsklubben økonomiske forpligtelser, som går ud over hvad der er nødvendigt for at varetage den daglige drift af Klubben.
Erhvervsklubbens samarbejdsaftaler skal godkendes af hovedklubben, og det er hovedklubbens sekretariat, der udsender faktura. Efter indbetaling overføres pengene til Erhvervsklubbens konto i hovedklubbens pengeinstitut.
Erhvervsklubbens tegnes i økonomiske anliggender af bestyrelsesformanden og et bestyrelsesmedlem i forening. Bestyrelsen kan meddele hovedklubben prokura/fuldmagt til Erhvervsklubbens løbende driftskonto.
Bestyrelsen vælger af sin midte formand, næstformand og sekretær. Hvis formanden får forfald, indtræder næstformanden i formandens sted indtil førstkommende ordinære generalforsamling.
Bestyrelsen kan nedsætte udvalg. I så fald skal bestyrelsen udarbejde et kommissorium for udvalgets arbejde og tage stilling til udvalgsarbejdets tids-mæssige udstrækning og evt. økonomi.
Afstemninger i bestyrelsen afgøres ved simpelt flertal. I tilfælde af stemmelig-hed er formandens eller i dennes fravær næstformandens stemme afgørende.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst formand og 1 bestyrelsesmedlem er til stede, når indkaldelse til bestyrelsesmøde er sket i henhold til forret-ningsorden.
Bestyrelsen holder møder minimum 1 gang i kvartalet, men i øvrigt så ofte det af formanden eller bestyrelsesmedlemmerne skønnes nødvendigt. Der føres protokol over samtlige bestyrelsesmøder. Bestyrelsen fastsætter selv en forretningsorden.
Bestyrelsen afgør suverænt, hvorledes udlodning af Erhvervsklubbens over-skud skal ske under iagttagelse af vedtægternes § 6.
 
§ 10 Erhvervsklubs opløsning
Beslutning om Mollerup Erhvervsklubs opløsning kan kun tages på en general-forsamling, der er indkaldt alene med dette formål.
Generalforsamlingen er kun beslutningsdygtig, hvis mere end halvdelen af Er-hvervsklubbens medlemmer er til stede på afstemningstidspunktet.
Et forslag om opløsning kan kun vedtages med kvalificeret flertal på mindst 2/3 af de afgivne stemmer.
Hvis de fremmødte ikke udgør mindst halvdelen af Erhvervsklubbens medlemmer, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling med "Opløsning af Erhvervsklubben" som eneste punkt på dagsordenen. Opløsning kan på denne generalforsamling ske ved kvalificeret flertal på mindst 2/3 af de afgivne stemmer, uafhængigt af antal fremmødte.
Erhvervsklubbens formue tilfalder i tilfælde af Erhvervsklubbens opløsning Mollerup Golf Club.
 
§ 11 Datering
Ovenstående vedtægter er godkendt på den stiftende generalforsamling den 21. april 2008.
 
 
Website sponsor